1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25.5.2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

2. Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracovávají se Vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mail;

  • Informace o způsobu úhrady;
  • Informace z rezervačního systému – termíny sezení, zrušení sezení, apod.

  • Bez Vašeho souhlasu přímo při konzultaci nemá nikdo přístup informacím sdělených při schůzce nebo videohovoru.

3. Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.

4. Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování. Prodávající zpracovává tyto osobních údaje kupujícího (zájemce): jméno a příjmení (pokud uvedete správné údaje), adresu elektronické pošty a telefonní číslo.

5. Účel, pro které prodávající osobní údaje zpracovává, je vyřízení objednávky, zasílání informačních e-mailů prodávajícím, a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami.

6. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy včetně opatření před splněním smlouvy na žádost kupujícího (např. dohoda o konkrétní podobě produktu) a souhlas se zasíláním informačních e-mailů.

7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.
Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

8. Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím.

9. Na webu provozovaném prodávajícím jsou používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího. Tím, že kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím. Prodávající nespojuje informace z cookies s kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.

10. Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:(i) právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od prodávajícího potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, jak dlouho budou uchovávány apod., (ii) právo na opravu či doplnění případných nepřesností, (iii) právo na výmaz, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování, (iv) právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů), (v) právo na přenositelnost údajů – tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od prodávajícího za účelem předání jinému správci, (vi) právo vznést námitku, (vii) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Právo odvolat souhlas
Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách a nabídkách, je oprávněn kdykoliv prodávajícímu oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů. Nejjednodušším způsobem je využít odkaz obsažený v každém informačním emailu.
Odvolání či neudělení takového souhlasu nemůže být důvodem pro neuzavření či neplnění smlouvy ze strany prodávajícího.

12. Prohlášení kupujícího
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí.

13. V případě, že kupující požaduje doplňující informace, může se kdykoliv obrátit na prodávajícího, který mu je poskytne.

Obecné podmínky zpracování osobních údajů – Psychoterapie

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

  • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
  • Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod. 
  • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • Během terapie si píši osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  • Nejsem klinická psychoterapeutka a neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 
  • Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte.

Shopping Basket